Algemene voorwaarden verhuur en styling

DE PARTIJEN

– Maison Papillon, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0637.756.588, gevestigd te Evergem, Beukenstraat 67 F.
– de klant, diegene die een (huur)overeenkomst aangaat met Maison Papillon.

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst met Maison Papillon. Alle partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden. Van de algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

ARTIKEL 1: DE OFFERTE

1.1. Een offerte is wederzijds vrijblijvend.
1.2. Alles wat niet nadrukkelijk vermeld wordt in de offerte is niet in de prijs inbegrepen.
1.3. Een offerte heeft een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.
1.4. Zolang de klant niet schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte, kan deze door Maison Papillon ten allen tijde worden herzien.
1.5. Het akkoord gaan met de offerte kan zowel schriftelijk als via mail gebeuren. Het akkoord gaan met de offerte impliceert ook het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, welke steeds met de offerte worden meebezorgd.
1.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 2: DE VERHUUR VAN GOEDEREN

2.1. De goederen zijn en blijven eigendom van Maison Papillon. De klant is te allen tijde verplicht om Maison Papillon toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
2.2. De huurprijzen gelden voor een huurperiode van 3 dagen. Indien de klant de goederen langer wenst te huren, wordt de huurprijs redelijkerwijs verhoogd.
2.3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden door de klant kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Maison Papillon.
2.4. De klant wordt geacht direct na ontvangst van het door hem/haar gehuurde goed op gebreken in het normale functioneren te controleren. Indien er gebreken worden vastgesteld, dan dient de klant binnen de 24 uur na het ontvangen van de goederen Maison Papillon te verwittigen, op het nummer 0494 29 32 39. Melding van gebreken na deze termijn zullen niet meer aanvaard worden.
2.5. De klant is aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal de goederen, onderdelen en/of toebehoren daarvan, tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
2.6. Voor alle goederen geldt, indien deze door de klant zelf worden opgehaald en teruggebracht, dat deze enkel mogen worden vervoerd indien de goederen:
– in een degelijk en proper voertuig worden vervoerd
– behoorlijk kunnen worden vastgemaakt
– voldoende beschermt zijn tegen alle weersomstandigheden.
Indien dit niet het geval is, kan Maison Papillon weigeren de goederen op deze manier te laten vervoeren.
2.7. Voor het serviesgoed, het glaswerk en het bestek gelden volgende gebruiksvoorschriften:
– deze mogen nooit in een vaatwasmachine, oven of microgolfoven geplaatst worden. Deze
goederen zijn hier niet tegen bestand.
– de klant bezorgt ze ‘afspoelschoon’, zijnde zonder etensresten,  terug. De eigenlijke afwas gebeurt
door Maison Papillon. Dit is in de huurprijs inbegrepen.

ARTIKEL 3: DE STYLINGOPDRACHT

3.1. Op vraag van de klant kan Maison Papillon de opdracht aanvaarden om een event geheel of gedeeltelijk te stylen. Hiervoor wordt een stylingplan opgemaakt waarin duidelijk wordt vermeld wat deze styling inhoudt. De kostprijs van de opmaak van een stylingplan is afhankelijk van diverse factoren en wordt door Maison Papillon steeds op voorhand aan de klant gecommuniceerd.
3.2. Voor stylingopdrachten geldt dat de eigenlijke styling ter plaatse steeds door Maison Papillon zelf wordt uitgevoerd. De klant kan hierbij ook werkzaamheden opnemen, welke kunnen verrekend worden in het aantal uren dat aan de styling ter plaatse wordt besteed.
3.3. Alle produkten die worden ontwikkeld in functie van de stylingopdracht zijn en blijven eigendom van Maison Papillon. Voor gepersonaliseerde produkten kan hiervan afgeweken worden, indien dit op voorhand is afgesproken.
3.4. Indien tijdens de uitvoering van de stylingopdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. Deze aanpassingen dienen schriftelijk te gebeuren.

ARTIKEL 4: RECLAME

4.1. Maison Papillon heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken door middel van reclame, zoals visitekaartjes, op de locatie en tijdstip van de stylingopdracht.
4.2. Maison Papillon heeft het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij de klant dit weigert bij het ondertekenen van de offerte.
4.3. Maison Papillon heeft het recht om foto’s en videomateriaal, gemaakt tijdens de opdracht, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

ARTIKEL 5: HET VOORSCHOT EN DE BETALING

5.1. Voor de verhuur geldt dat de factuur voor levering of ophaling volledig dient betaald te zijn op rekeningnummer BE 37 3631 5237 6128, onder vermelding van het factuurnummer, ter attentie van Maison Papillon, Beukenstraat 67 F, 9940 Evergem.
Voor stylingopdrachten wordt met voorschotfacturen gewerkt.
5.2.
Het voorschot voor de stylingopdracht bedraagt 60% van de offerte en dient binnen veertien dagen nadat de offerte schriftelijk akkoord is bevonden, overgemaakt te worden op rekeningnummer BE 37 3631 5237 6128, onder vermelding van het factuurnummer, ter attentie van Maison Papillon, Beukenstraat 67 F, 9940 Evergem.
5.3. De klant van de stylingopdracht ontvangt binnen acht dagen de datum van het event de eindfactuur. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer BE 37 3631 5237 6128, onder vermelding van het factuurnummer, ter attentie van Maison Papillon, Beukenstraat 67 F, 9940 Evergem.
5.4. Voor laattijdige betaling wordt 1,0% interest per maand aangerekend. Het bedrag van de onbetaald gebleven factuur zal ten titel van schadebeding van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van € 30,00 vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de factuur, ook zonder voorafgaandelijke immorastelling en dit onverminderd alle inningskosten, aanmaningskosten en vervolgingskosten, zulks voor zover geen redelijke en aanneembare reden kan worden ingeroepen voor wanbetaling.
5.5. Bij geschil is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Behoudens bedrog of opzet vanwege Maison Papillon, kan Maison Papillon nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade ontstaan naar aanleiding van de verhuur- of stylingopdracht, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

7.1. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen na het event via aangetekend schrijven gericht te worden aan:
Maison Papillon
Beukenstraat 67 F
9940 Evergem
Alle klachten die nadien worden ingediend zullen als onbestaande worden beschouwd.
7.2. Elke betwisting naar aanleiding van de overeenkomst waarvoor tussen partijen geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent behoren. De totstandkoming, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden geschiedt uitsluitend conform de Belgische wetgeving.

ARTIKEL 8: DE BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Maison Papillon heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of te weigeren indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of de goede naam van haar onderneming kan schaden.
8.2. Indien de klant  een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wilt annuleren, dan dient dit zo spoedig mogelijk en schriftelijk (brief of mail) te gebeuren.
8.3. Eventuele door Maison Papillon gemaakte kosten als gevolg van deze annulering, zullen door de klant in zijn geheel dienen vergoed te worden.
8.4. De annuleringskosten worden als volgt berekend:
* voor de verhuur van goederen:
– annulering tot 4 weken voor de huurperiode: 30% van de factuur
– annulering 1 tot 4 weken voor de huurperiode: 50% van de factuur
– annulering in de laatste week voor de huurperiode: 70% van de factuur.
* voor de stylingopdracht:
– annulering tot 4 weken voor het event: 40% van de offerte
– annulering 1 tot 4 weken voor het event: 60% van de offerte
– annulering in de laatste week voor het event: 100% van de offerte.
8.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Maison Papillon, zal Maison Papillon in overleg met de klant zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1. Maison Papillon kan niet worden aangesproken tot enige schadevergoeding als het voor Maison Papillon als gevolg van overmacht onmogelijk of zeer moeilijk is om aan haar verbintenis te kunnen voldoen en dit niet aan Maison Papillon kan worden toegerekend.
9.2. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of laattijdige levering ten gevolge van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal presteren onveilig maakt, brand of lekkage op eigen locatie of locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan materiaal, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf januari 2017 en vervangen alle voorgaande.